Přejít k hlavnímu obsahu

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

podle zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679-GDPR

1) Kontaktní údaje správce:

Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice se sídlem v Hořicích, Žižkova 866, PSČ 508 01, tel. 493 623 109,

e-mail: posta@nadaliborce.cz, DS dbdmp3c

2) Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Ing. Eva Linhartová
tel.: 720 396 559, e-mail: linhartova@poverenkyne.cz, konzultační hodiny kdykoliv po předchozí telefonické domluvě

3) Právní titul a účely zpracování osobních údajů:

Škola zpracovává osobní údaje výhradně v souladu s právními tituly stanovenými zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.

- zpracování je nutné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba

- zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů a v zájmu bezpečnosti

- zpracování je nutné pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci = zákonné zpracování OÚ

- zpracování OÚ je nezbytné pro účely oprávněných zájmů školy

Osobní údaje nejsou zpracovávány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny.

4) Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů předává škola třetím subjektům výhradně v případech, kdy tak ukládá zákon, např. při poskytování součinnosti kontrolním orgánům. Výjimkou je poskytnutí nebo zpřístupnění údajů na základě zpracovatelské smlouvy. Bez souhlasu fyzické osoby mohou být dále poskytnuty osobní údaje, které vypovídají o veřejné nebo úřední činnosti osoby a o jejím funkčním nebo pracovním zařazení.

5) Doba uložení osobních údajů

Veškeré dokumenty, které byly škole doručeny nebo byly vytvořeny v souvislosti s její působností jsou zpracovány v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb.

6) V rámci zajišťování svých činností škola zpracovává osobní údaje ze zákona zejména pro tyto účely:

 1. zápis k předškolnímu vzdělávání
 2. zajištění předškolního vzdělávání
 3. zápis k základnímu vzdělávání
 4. zajištění základního vzdělávání
 5. zájmové vzdělávání ve školní družině
 6. poskytování poradenských služeb ve školním poradenském pracovišti
 7. další vzdělávání pedagogických pracovníků
 8. evidence uchazečů o zaměstnání a výběrová řízení na zaměstnance
 9. pracovněprávní a mzdová agenda
 10. evidence úrazů
 11. ochrana majetku a osob
 12. prezentace příspěvkové organizace
 13. organizace škol v přírodě, zájezdů, exkurzí, sportovních pobytových kurzů
 14. projekty, žádosti o dotace
 15. vedení účetnictví příspěvkové organizace
 16. smlouvy a objednávky služeb

7) Práva subjektů údajů:

Zákon o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. přiznává fyzickým osobám, subjektům osobních údajů, následující práva v oblasti ochrany OÚ:

- právo na informace

- právo na svobodný přístup ke svým osobním údajům

- právo na opravu a doplnění OÚ

- právo na výmaz (právo být zapomenut)

- právo na omezení zpracování OÚ (nad zákonné zpracování)

- právo vznést námitku

- právo přenositelnosti osobních údajů

- právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování

- právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad na ochranu osobních údajů)


V Hořicích dne 1.9.2019                                                                      Mgr. Jan Sezima, ředitel školy, správce OÚ