Mateřská škola – aktuální informace

rozhodnutí

 

 

 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAHÁJÍ PROVOZ 18. 5. 2020 ZA DODRŽENÍ ZVÝŠENÝCH HYGIENICKÝCH A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ NA ZÁKLADĚ DOPORUČENÍ MŠMT.

 

Manuál pro rodiče

 

Před nástupem do MŠ

— Před nástupem do MŠ (nejpozději v den nástupu) je rodič povinen vyplnit a podepsat

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového onemocnění (ke stažení na webu města https://horice.org/assets/File.ashx?id_org=4516&id_dokumenty=15425)

 

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy

Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

— Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1, 2

— Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti).

 

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

— Minimalizovat velké shromažďování osob před mateřskou školou

— Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

— Před vstupem do budovy je nutné použít připravenou dezinfekci – k desinfekci rukou.

 

 

V prostorách mateřské školy

— Doprovázející osoba (pouze 1 osoba) se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání a vyzvednutí dítěte). Pohyb doprovázející osoby je povolen pouze ve vymezeném prostoru (dětská šatna). Pokud je v šatně již 1 rodič s dítětem přítomen, vyčkejte jeho odchodu, abychom zamezili vzájemnému potkávání.

— Neprodleně po přezutí a převlečení si dítě převezme učitelka nebo asistentka a zajistí důkladné (20 až 30 sekund) umytí rukou vodou a tekutým mýdlem.

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy (včetně školní zahrady) nosit nemusí.

 

Při podezření na možné příznaky COVID19

— Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školky vstoupit.

— Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné kontaktovat zákonného zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.  

 

Pravidla pro výdej školní stravy v případě onemocnění dítěte

— V případě onemocnění dítěte, má rodič nárok v  1.den nemoci vyzvednout si oběd. Oběd bude vydán pouze do jednorázových obalů (klasický jídlonosič není jednorázový obal).

 

Opatření během pobytu dítěte v MŠ: 

- pravidelně  a častěji bude prováděna dezinfekce a úklid povrchů

- používání jednorázových papírových ručníků

- nebude prováděna zubní hygiena

- časté větrání

- ve zvýšené míře pobyt na školní zahradě (vybavte proto děti vhodným oblečením)

- vzhledem ke zvýšeným hygienickým požadavkům je vhodné, aby dítě mělo na pobyt ve třídě každý den čisté oblečení

 

Co dělat v případě, že dítě patří do rizikové skupiny:

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce dítěte tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy: 

- písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

- písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Osoby s rizikovými faktory: 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou a. systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. a. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b. při protinádorové léčbě, c. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m 2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin a. (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

 Při podezření na možné příznaky COVID – 19: 

  •  Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
  • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Pokud se v MŠ vyskytne podezření na nákazu, musí být neprodleně děti izolovány a zajištěna ochrana jejich dýchacích cest rouškou. Z tohoto důvodu musí mít každé dítě uloženy v kapsáři v šatně dvě čisté roušky podepsané nebo označené svou značkou a sáček na použitou roušku.

 

 

TATO OPATŘENÍ JSOU ZÁVAZNÁ PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ A DĚKUJEME ZA JEJICH DODRŽOVÁNÍ.

Případné dotazy pište nebo volejte na výše uvedené kontakty.

 

Mgr. Jan Sezima, ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách mateřské školy Na Daliborce. Název našeho školního vzdělávacího programu  je ,,HAKUNA  MATATA“ aneb ,,buď šťastný“,protože jen šťastný člověk rozdává štěstí dál. Hlavním cílem našeho vzdělávání je uvědomění si, že každá živá bytost je vlastně součástí velkého celku a to našeho životního prostředí, přírody, která nás obklopuje. Je důležité připomínat dětem naší slovanskou historickou příslušnost, budovat v nich národní hrdost, ale i všeobecnou starostlivost o naší krásnou planetu. Proto je důležité pěstovat v dětech lásku k přírodě a probouzet v nich zájem o veškeré dění v ní. Při výchově v naší MŠ jsou využity prvky alternativního vzdělávání ( Waldorf, Montessori) ale i program ,,Začít spolu“. Děti se setkají i s angličtinou a v naší pestré nabídce jsou i další zajímavé činnosti.

školka