Přejít k hlavnímu obsahu

Informace o ekoškolce

"Hakuna matata" aneb "Buď šťastný" to je název našeho vzdělávací programu. Jako starý slovanský kmen, který je

s přírodou úzce spjat, je její součástí, pomocníkem, ale i ochráncem života na celé planetě.

Je důležité připomínat dětem naší slovanskou historickou příslušnost, budovat v nich národní

hrdost, ale i všeobecnou starostlivost o naší krásnou planetu.

 

Naším hlavním cílem je prohlubovat kladný vztah k přírodě živé i neživé, vést děti k pochopení

přírodních dějů a zákonitostí, představit dětem význam ochrany

přírody, vědět kde získá potřebné informace o konkrétních přírodninách (atlasy)

zabývat se samostatně badatelskou činností (badatelský koutek), umožnit dítěti smyslové

poznání při poznávání přírody, probudit zájem o město a jeho okolí včetně historie

současného spol. dění.

 

Mateřská škola aktivně spolupracuje se Střediskem ekologické výchovy SEVER

Hradec Králové, Centrem přírodních věd a hvězdárnou Jičín, spolupráce probíhá i se ZŠ Na Daliborce, 

MŠ v Jilemnici, MAP Podchlumí, DDM v Hořicích.

 

Mateřská škola je od roku 2018/2019 zapojena do sí"MRKVIČKA"

a do mezinárodního programu Ekoškola.

červnu 2021 se ekotýmu a celé školce podařilo získat titul "EKOŠKOLA" (Zelená cesta).

 

V rámci enviromentální výchovy vznikl i každoroční projekt Plastopůst, který byl prezentován na

Ekologické konferenci mateřských škol Kapradíčko v Hradci Králové na podzim 2018.

MŠ se každoročně účastní výzvy "Ukliďme Česko".

 

Rodiče se aktivně zapojují do chodu celé školky, mají možnost podílet se na dění ve

školce a účastnit se různých programů a projektů např. Plastopůst, EKOŠKOLA.

Vedení naší školy podporuje a usiluje o kvalitní realizaci EV.