ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2020/2021 bude v letošním školním roce probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v MŠ.  Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. do 16. května 2020. V hořických MŠ je stanoven termín zápisu na pondělí 11. 5. 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Žádost je tedy možné doručit v době od 2. do 16. 5. 2020 následujícími způsoby:

  1. Do datové schránky školy dbdmp3c,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: posta@nadaliborce.cz
  3. zasláním poštou na adresu: ZŠ a MŠ na Daliborce, Hořice, Žižkova 866, 508 01 Hořice
  4. osobním podáním pouze v pondělí  11. 5.2020 v době od 9 do 16:30 h v budově mateřské školy Žižkova 811, Hořice

Zvolíte – li   možnost 1— 3   žadatel musí doložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou lékařem
  • v případě, že lékař přihlášku nepotvrdí také čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a kopii očkovacího průkazu dítěte (tato povinnost se nevztahuje na děti, které budou plnit od  1. 9. 2020 povinné předškolní vzdělávání),
  • kopii rodného listu dítěte (bude bezprostředně po ověření údajů skartována)

Správnost údajů o spádovosti trvalého pobytu dítěte ověří ředitel na obecním (městském) úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Zvolíte–li možnost 4   žadatel musí  doložit:

  • vyplněnou žádost o přijetí do MŠ potvrzenou lékařem
  • v případě, že lékař přihlášku nepotvrdí také čestné prohlášení, že je dítě řádně očkováno a očkovací průkaz dítěte (tato povinnost se nevztahuje na děti, které budou plnit od  1. 9. 2020 povinné předškolní vzdělávání),
  • rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Zastupuje–li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Prosíme Vás o vyplnění emailové adresy na žádosti. Na email Vám bude zasláno registrační číslo (v seznamu přijatých dětí nemohou být uvedena jména dětí). Před vydáním rozhodnutí máte možnost seznámit se s podklady rozhodnutí. Vyjádřit se k jeho podkladům budete mít možnost v pondělí 18. 5. 2020 v době od 13 do 14 hod. v kanceláři mateřské školy.

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do konce května 2020 na vstupních dveřích MŠ a na webových stránkách školy:  www.nadaliborce.cz

V příloze: žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, čestné prohlášení, kritéria přijetí, vyhláška školské obvody.

Soubory ke stažení

Pro stáhnutí klikněte na odkaz pravým tlačítkem a z nabídky vyberte Uložit odkaz jako...

Žádost o přijetí dítěte do MŠ

Čestné prohlášení k očkování

Kritéria přijetí

Vyhláška města - školské obvody MŠ (spádové obvody)